All for Joomla All for Webmasters

Formare Continuă

CADRUL CONCEPTUAL

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice este instituţia care stabileşte obiectivele şi coordonează formarea continuă a personalului didactic la nivel de sistem de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu strategiile şi politicile naţionale.

Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională și evoluția în carieră conform art. 242, alin (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/1011, cu modificările și completările ulterioare.

Evoluția în cariera didactică se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de competență didactică.

Formarea continua reprezinta atat un DREPT cat si o OBLIGATIE potrivit legislatiei in vigoare. 

Principalele modalități de realizare a formării continue:

 1. programe și activități de perfecționare a pregătirii științifice și psihopedagogice și didactice;
 2. programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării și evaluării învățământului;
 3. cursuri de pregătire și susținerea examenelor de obținere a gradelor didactice II și I;
 4. programe de conversie profesională;
 5. studii corespunzătoare unei specializări în domeniul licenței.

Acumularea creditelor profesionale transferabile

Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile (CPT).

REGISTRUL FURNIZORILOR

Furnizorul de programe de formare continuă este o instituţie/ unitate de învăţământ, o organizaţie nonguvernamentală sau o persoană juridică, publică sau privată, care, potrivit statutului, are ca obiect principal de activitate formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar, conf. art. 2, alin. (1) din OMECTS nr. 5564/2011.

Furnizorii de formare continuă acreditați, atât din sectorul public de educație cât și privat, sunt organizați în Registrul național al furnizorilor de formare continuă acreditați.

Programul de formare continuă reprezintă oferta educaţională a unui furnizor, care urmăreşte formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standarde de calitate şi competenţe profesionale conf. art. 2, alin. (2) din OMECTS nr. 5564/2011.

Registrul național al furnizorilor de formare continuă acreditați prezintă furnizorii acreditați și oferta lor de programe de formare acreditate.

STANDARDELE  DE FORMARE CONTINUĂ

Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control şi recalificarea profesională sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standarde de calitate şi competenţe profesionale.

Standardele de formare continuă pentru funcțiile de conducere, de îndrumare și de control (inspector școlar general, inspector școlar general adjunct,  inspector școlar, director Casa Corpului Didactic, director unitate de învățământ, director palate și cluburi ale elevilor) sunt aprobate prin OMECTS nr. 3638/27.03.2012.

Standardele de formare continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar (profesor, învățător/ institutor pentru învățământul primar, educatoare/ institutor pentru învățământul preșcolar,maistru-instructor) sun aprobate prin OM. nr. 5560/2004.

CADRUL  NORMATIV

 • Legea Educației Naționale  nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legislație secundară:
 • Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia de acreditare a și evaluare periodică a furnizorilor  de programe de formare continuă și a programelor  oferite de aceștia aprobată prin OMECTS  nr. 5564/2011 modificată și completată prin OMECTS nr. 3130/ 2013 și OMECS nr. 5442/08.10.2015;
 • OMEN nr. 3307/2013 privind aprobarea modelului “ Atestatului de formare continuă a personalului didactic” și a modelului ”Fișei competențelor și disciplinelor/temelor”
 • Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011;
 • Standarde de formare continuă pentru pentru personalul cu funcții manageriale din învățământul preuniversitar aprobate prin OMECTS NR. 3638/ 2012;
 • Nota nr. 640/20.02.2013 privind aprobarea taxei de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar;
 • Nota nr. 48/22.02.2013 privind aprobarea procedurii privind echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activități de formare din categoria 4 - Programe speciale;
 • Nota nr. 189/16.05.2013 privind aprobarea modelului de proces verbal care se întocmește de către furnizorii de programe de formare continuă acreditate în urma evaluării finale a cursanților și a listei documentelor justificative privind desfășurarea activității de evaluare finală a acestora;
 • Nota nr. 311/03.06.2014 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute în art. 35, alin. (1) din OMECTS nr. 5564/2011.

UTILE

Casa Corpului Didactic Argeş

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii Piteşti

Intră în Contact

Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu

 • Adresa: str. Petre Zugravu, nr.7, CP 115400, Mioveni, Argeș, România
 • Tel: 0248 260 123 
 • Fax: 0248 264 425 
 • Email: lic_iuliaz2006@yahoo.com

Comunitatea spune despre noi

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…